مهدی پورمعصومه, اسلامیحسین, تقوی زنوزعلی, بابالوزهره, Masoumeh Mehdipour, Hosein Eslami, Ali Taghavi Zenooz, و Zohreh Babaloo. 2013. “بررسی مقایسه‌ای میزان IgG، IgM و IgA سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 232-41. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/515.