دیهیمیپرویز, توکلیپیام, کشانیفروز, هاشم زادهزهرا, Parviz Deihimy, Payam Tavakoli, Forouz Keshani, و Zahra Hashemzadeh. 2012. “کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (4), 376-408. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/523.