رخشانوحید, کاویانیرامین, مکی نژادسید علیرضا, Vahid Rakhshan, Ramin Kaviani, و Sayed Alireza Mackinejad. 2013. “بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 259-65. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/530.