پیمانیعلی, بخشیحمید, آثارسپیده, کشاورزسمانه, Ali Peimani, Hamid Bakhshi, Sepideh Assar, و Samaneh Keshavarz. 2012. “تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 409-16. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.544.