اخوانعلی, تاجمیرریاحیفرناز, مهدی زادهمژده, شاه ناصریامیر محمد, Ali Akhavan, Farnaz Tajmir Riahi, Mozhdeh Mehdizadeh, و Amirmohammad Shahnaseri. 2012. “بررسی رادیواپاسیتی Calcium Aluminate α Aluminate و Wollastonite Calcium α Aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-Root MTA و سمان پرتلند”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 417-24. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.545.