رضویانحمید, برکتینبهناز, محمدی سپه‌وندسارا, Hamid Razavian, Behnaz Barekatain, و Sara Mohammadi Sepahvand. 2012. “بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 425-32. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.547.