زماني ناصرآسيه, فرهادينسترن, جعفرينسيم, خرميلادن, شکرانهعلی, Asieh Zamani Naser, Nastaran Farhadi, Nasim Jafari, Ladan Khorrami, و Ali Shokraneh. 2012. “مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 463-69. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/551.