صادقیانسوسن, آتش پورحمید, عباسی بروجنیمهرنوش, اثناعشرینسیم, Soosan Sadeghian, Hamid Atashpour, Mehrnosh Abasi, و Nasim Esnaashari. 2012. “رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 470-79. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.552.