رضویانسید حمید, خزاعیصابر, کاظمیشنتیا, سیدیسید مظاهر, Seyed Hamid Razavian, Saber Khazaei, Shantia Kazemi, و Seyed Mazaher Sayedi. 2012. “بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 491-501. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.554.