خدائیاننیلوفر, صبوحيمحمود, عطائیابراهیم, Niloofar Khodaeian, Mahmoud Sobouhi, و Ebrahim Ataei. 2013. “مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (7), 695-705. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/573.