نیلچیانفیروزه, جباری فرسید ابراهیم, اخوانعلی, غفاری فارسانیمهدی, Firouzeh Nilchian, Seyed Ebrahim Jabbarifar, Ali Akhavan, و Mahdi Ghafari Farsani. 2013. “بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (7), 622-28. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/575.