خادمیعباسعلی, فرهادینسترن, شکرانهعلی, Abbasali Khademi, Nastaran Farhadi, و Ali Shokraneh. 2013. “شوینده‌ها در درمان ریشه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 576-86. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/579.