امین الضربیانمحمد قاسم, رضویانحمید, رضویاحمدرضا, ناظریرحمان, Mohammad Ghasem Aminolzarbian, Hamid Razavian, Ahmadreza Razavi, و Rahman Nazeri. 2013. “میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (2), 144-51. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/637.