دیهیمیپرویز, امجدیمحمدرضا, شیرانیسمانه, کلانتریمهسا, جعفریمریم, Parviz Deyhimi, Mohammadreza Amjadi, Samaneh Shirani, Mahsa Kalantari, و Maryam Jafari. 2013. “ضایعات متعدد ژانت سل گرانولوما مرتبط با هیپر پاراتیروئیدیسم ثالثیه: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 284-91. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/655.