حکمتیاناحسان, جلایی اسفندآبادیسید وحید, Ehsan Hekmatian, و Sayed Vahid Jalaie Esfandabadi. 2013. “بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 266-72. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/656.