حكمتياناحسان, سيدياحسيناميرسالار, Ehsan Hekmatian, و Amirsalar Sayedyahossein. 2013. “بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 242-50. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/662.