موسویحوریه, محمدی پورحمیده, غلامیآزاده, Horieh Mousavi, Hamideh Mohammadipour, و Azadeh Gholami. 2013. “تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 216-25. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/663.