اکبریمجید, شریفیمهسا, مقدسمحمد جواد, Majid Akbari, Mahsa Sharifi, و Mohammadjavad Moghaddas. 2013. “بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 349-57. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/693.