عبدی نیانمهرداد, فاضلیاننفیسه, Mehrdad Abdinian, و Nafiseh Fazelian. 2013. “بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 321-28. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/694.