رضویسید محمد, جعفریمریم, خالصیسعیده, Sayed Mohammad Razavi, Maryam Jafari, و Saeedeh Khalesi. 2013. “راهکارهای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهان در مطب دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 378-92. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/695.