شیرانیمحمد جواد, مشرفرامین, بهرامیمهدی, خواجه پورحسن, Mohammadjavad Shirani, Ramin Mosharraf, Mahdi Bahrami, و Hassan Khajehpour. 2013. “تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 293-302. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/696.