غفاریروشنک, خبیریمسعود, رفیعیانمهدی, خرمیالناز, نیکزادشهناز, Roshanak Ghafari, Masoud Khabiri, Mahdi Rafieian, Elnaz Khorrami, و Shahnaz Nikzad. 2013. “تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیوگرافی دندانی قابل حمل (PORT-X-II)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 329-36. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/697.