شیرانیفرزانه, سخائی منشمریم, Farzaneh Shirani, و Maryam Sakhaiemanesh. 2013. “تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 358-68. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/698.