خادمیعباسعلی, خادمینعیمه, شادمهرالهام, Abbasali Khademi, Naemeh Khademi, و Elham Shadmehr. 2013. “روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete Avulsion): مقاله بازآموزی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 369-77. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/699.