نیلچیانفیروزه, اخلاقینجمه, گنجیصادق, Firouzeh Nilchian, Najmeh Akhlaghi, و Sadegh Ganji. 2014. “بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 10 (5), 370-81. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/842.