خادمیعباسعلی, شادمهرالهام, خادمینعیمه, Abbasali Khademi, Elham Shadmehr, و Naeime Khademi. 2014. “بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (1), 24-32. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/874.