خادمیعباسعلی, موحدیان عطاربیژن, ریخته گراننیلوفر, منتظری شاهتوریمریم, Abbasali Khademi, Bijan Movahedian, Niloofar Rikhtegaran, و Maryam Montazeri Shahtouri. 2014. “بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (1), 76-83. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/880.