رضویسید محمد, ایرانمنشپدرام, معینیعلی, قرآنینسیم, فخارافسانه, Sayed Mohammad Razavi, Pedram Iranmanesh, Ali Moeini, Nasim Qorani, و Afsaneh Fakhar. 2015. “انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (2), 134-42. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/895.