سوهانیمهسا, طاهر اکبریسعید, دشتینسرین, زارع بوانیمیترا, عین اللهیناهید, Mahsa Sohani, Taher Akbari Saeed, Mitra Zare Bavani, Nasrin Dashti, و Nahid Einollahi. 2015. “بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (2), 170-79. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/899.