مهدی زادهمژده, خادمیعباسعلی, شکرانهعلی, فرهادینسترن, Mojdeh Mehdizadeh, Abbasali Khademi, Ali Shokraneh, و Nastaran Farhadi. 2015. “بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (4), 267-74. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/949.