مهدی زادهم., زارع جهرمیم., کلونی جهرمیع., روشن ضمیرن., Mehdizadeh, M., Zare Jahromy, M., Kalvani Jahromy, A. و Roshanzamir, N. (2015) “اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(5), صص 404-397. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1041 (دسترسی: 9دسامبر2022).