حکمتیانا., سهرابیس., Hekmatian, E. و Sohrabi, S. (2016) “بررسی ارتباط یافته‌های اتفاقی سینوس ماگزیلا در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با علل دندانی در بیماران مراجعه‌ کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 12(1), صص 1-8. doi: https://doi.org/10.48305/v12i1.1137.