شادمهرا., هاشمیع., هاشمی‌نیاس. م., Shadmehr, E., Hahshemi, A. و Hasheminia, S. M. (2016) “بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 12(1), صص 27-32. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1140 (دسترسی: 4دسامبر2022).