آذریانم., شکری مژدهیم., رسولیم., Azarian, M., Shokri Mozhdehi, M. و Rasouli, M. (2016) “میزان شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20 سال در شهر اصفهان در سال 1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 12(1), صص 52-58. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1143 (دسترسی: 7جولای2022).