شیرانیف., امرالهیم., امرالهین., Shirani, F., Amrollahi, M. و Amrollahi, N. (2016) “تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 12(2), صص 165-174. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1197 (دسترسی: 21ژانویه2022).