Moosavi, H., Ghoddusi, J., Rajabe, O., Farsi, G., موسویح., قدوسیج., رجبیا. و فارسیگ. (2009) “تأثیر عوامل آنتی‌اکسیدان بر ریزنشت تاجي دندان‌های قدامی غیرزنده سفيد شده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(2), صص 99-107. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/159 (دسترسی: 21ژانویه2022).