شبنم یزدانیS. Y., نسیم اثناعشریN. E., مهدی رفیعیM. R. و نگاه بازقلعهN. B. (2021) “بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 149-156. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6878.