امین خالقیA. K., اعظم پوریوسفA. P. و محسن هرمزیM. H. (2021) “مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 103-110. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6873.