امین خالقیA. K., ملیحه تقی‌زادهM. T. و محسن هرمزیM. H. (2021) “بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 111-119. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6875.