سارا فتوحی عشینS. F. A., قاسمی تودشکچوییD. G. T. و مهرداد برکتینM. B. (2022) “اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 338-347. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12091.