امین خالقیA. K., امین ارچینA. A. و مجتبی آذریان بروجنیM. A. B. (2021) “بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 137-148. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6877.