امین خالقیA. K., پریسا فغانیP. F. و مجتبی آذریان بروجنیM. A. B. (2021) “بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 292-300. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7533.