فیروزه نیلچیانF. N. و رضا رضاییR. R. (2021) “بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 313-320. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7535.