سعید نوراللهیانS. N., فریناز شیربانF. S. و وحید مجیریV. M. (2021) “بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 129-136. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6876.