یداله سلیمانی شایستهY. S. S., مهرداد پنج نوشM. P., احمدرضا شمشیریA. S., امین خلیل‌نژادA. K., مجتبی بیانیM. B. و محمد مهدی پنجعلی زادهM. M. P. (2021) “بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 191-197. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6883.