مریم بهارلوییM. B., مهدی رفیعیM. R., نسیم اثناعشریN. E. و آیدا رجاییA. R. (2021) “ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 120-128. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6874.