فتانه قربانی جوادپورF. G., وحید رخشانV. R. و نگین عاشوریN. A. (2021) “بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 56-63. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i1.5915.