عاطفه پورفتاحیA. P., هاجر عطارزادهH. A. و فروزان وحیدیF. V. (2021) “ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 225-233. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7526.