زهرا علی مهتریZ. A. M., مهدی رفیعیM. R., سعید آذربایجانیS. A., ندا احمدی روزبهانیN. A. R. و امیر حسین معینیA. H. M. (2021) “شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 321-328. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7536.