فائزه کشوری‌فردF. K., مهدی رفیعیM. R., سوسن صادقیانS. S., هادی فرهادیH. F. و نفیسه شیرانیN. S. (2021) “فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 253-261. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7529.